Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

   Навчально-методична робота є складовою частиною цілісного навчально-виховного процесу, в якому беруть участь керівництво, педагогічні та наукові працівники, інженерно-технічний, навчально-допоміжний, адміністративно-господарський персонал, студенти та слухачі вищого навчального закладу.

     Завдання навчально-методичної роботи визначаються чинним законодавством України, яке регламентує підготовку фахівців відповідної кваліфікації та фаху, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, програмами освітньої діяльності, розробленими згідно з Положенням про відповідний тип закладу освіти, закріпленими у Статуті ВНЗ, та затвердженими умовами ліцензії, рішеннями керівництва та Вченої ради вищого навчального закладу і конкретно формулюються у освітньо-кваліфікаційних характеристиках фахівців, освітньо-професійних програмах, навчальних планах. Навчально-методична робота організується і проводиться відповідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мову».

    Багаторівнева структура технічної освіти передбачає побудову навчання на принципах, що дають можливість забезпечити глибоку фундаменталізацію та гуманітаризацію навчання, високий рівень науково-практичної підготовки фахівців, а також вільний розвиток особистості та пріоритетність інтересів в самовираженні та самореалізації.

    Для рішення цієї задачі необхідно постійне удосконалення навчального процесу, розробка, впровадження нових ефективних технологій навчання, детальний аналіз та узагальнення досягнень, що існують в Україні та в усьому світі. У зв’язку з цим суттєво підвищується роль методичної роботи, як в університеті в цілому, так і в інститутах на факультетах та кафедрах.

   Методична робота – це пізнавальна діяльність викладачів та співробітників вищого навчального закладу, що планується та направлена на удосконалення існуючих, а також розробку, впровадження нових форм і методів ефективної організації навчального процесу. Основними завданнями організації цієї роботи є пошук шляхів інтенсифікації навчального процесу на підставі комплексного використання наукових рекомендацій, передових методів організації навчання.

Навчально-методична робота в НУК координується:

- Методичною радою університету;
- відділом методичного забезпечення та моніторингу якості навчання;
- факультетами (методична комісія факультету);
- кафедрами (методична комісія кафедри).