НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

Н а в ч а л ь н и й   в і д д і л

Навчальний відділ здійснює планування, організацію і контроль за навчальним процесом. Всю роботу навчальний відділ організує і проводить за дорученням ректорату. Відділ здійснює координацію роботи факультетів, кафедр із планування, організації, методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу на рівні сучасних вимог.

У своїй діяльності навчальний відділ керується Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про мову" та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами МОН України стосовно вищої освіти, Статутом університету та наказами ректора.

Головним завданням навчального відділу є вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів. Для реалізації цього завдання відділ має досвідчених працівників.

Начальник відділу - кандидат технічних наук, доцент Лабарткава Андрій Володимирович.

Перспективою у роботі відділу є визначення стратегічних напрямків роботи університету в контексті загальноєвропейського і світового освітньо-правового простору: реалізація Державної програми розвитку вищої освіти; впровадження положень Болонської декларації та кредитно-модульної системи організації навчального процесу.