Нові навчально-методичні видання

Навчальні посібники з грифом
“Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”

 

  Управління муніципальними відходами: навчальний посібник для індивідуальної роботи студентів / С.С.Рижков, Л.М.Маркіна, В.В.Благодатний.-Миколаїв : НУК, 2013. – 160 с.

Висвітлено організаційні, правові, технологічні та екологічні аспекти поводження з муніципальними відходами. Наведено приклади сучасних систем управління відходами, розглянуто перспективні конструкції машин та апаратів для збирання.

Призначено для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Економіка природокористування» та інших спеціальностей, що вивчають курс утилізації та рекуперації відходів.

 

 

 

 

   Перетворювачі постійної напруги на основі резонансних інверторів : монографія / Г.В.Павлов, А.В.Обрубов, О.В.Нікітіна, М.В.Покровський. – Миколаїв : НУК, 2013. – 372 с.

ISBN 978–966–321–223–4

Монографія присвячена розвитку теорії імпульсних перетворювачів постійної напруги на основі резонансних інверторів. Розглянуті особливості енергообміну у силовій частині резонансних перетворювачів з різними способами регулювання вихідних параметрів. Приведені узагальнені математичні моделі резонансних перетворювачів з різними способами регулювання, їх статистичні і динамічні характеристики. Розглянуті питання впливу енергетичних втрат та зовнішніх збурень на режими роботи та характеристики перетворювачів. Приведені приклади імітаційного моделювання резонансних перетворювачів та зразки побудови енергоефективних перетворювачів різного призначення.
Монографія призначена для науковців та спеціалістів, які займаються дослідженням та розробкою систем електроживлення на основі резонансних перетворювачів електроенергії, а також корисна для студентів, що навчаються за відповідним фахом.

 

 

 

   Горбов В.М. Энциклопедия судовой энергетики : учебник / В.М.Горбов, В.П.Кот. – Николаев : НУК, 2013. – 607 с.

 ISBN 978-966-321-250-0

Приведены история возникновения, развития и становления судовой энергетики, ее современное состояние и достижения. Рассмотрены вопросы компоновки, общего устройства и показатели всех типов судовых энергетических установок, классификация, устройство и характеристики современных судов, на которых применены эти энергетические установки.
Предназначен для студентов специальности «Судовые энергетические установки и оборудование», а также родственных технических специальностей.
Учебник будет полезным также курсантам морских учебных заведений при изучении вопросов общего устройства и эксплуатации судовых энергетических установок.

 

 

 

 

 

  Хлопенко М.Я. Оптимальне керування об’єктами : навчальний посібник / М.Я.Хлопенко, І.С.Білюк, В.В.Шевченко. – Миколаїв : НУК, 2013. – 172 с.

ISBN 978-966-321-245-6

Розроблено методологію, наведено методи та приклади аналізу і синтезу оптимальних та з бажаними показниками якості детермінованих і стохастичних систем керування об’єктами різноманітного призначення.
Призначено для студентів і магістрантів, які навчаються за напрямом “Електромеханіка” спеціальностей 8.05070204 “Електромеханічні системи автоматизації та електроприводі” і 8.05070202 “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”. Також може бути корисний дипломникам, студентам інших спеціальностей, інженерам та фахівцям, які займаються проектуванням сучасних систем керування.

 

 

 

 

   Економічні розрахунки в природоохоронній діяльності

навч.посібник  / C.C.Рижков, C.М.Літвак, О.А.Літвак, Н.В.Гурець ; під заг. Ред..проф. С.С.Рижкова. Миколаїв : НУК, 2012. – 192 с.

Розглянуто питання, пов’язані з проблемами природокористування і визначення економічного механізму здійснення екологічної політики, а також систему податків за використання природних ресурсів та порушення природного  навколишнього середовища згідно з Податковим кодексом України. Викладено методики оцінки економічного збитку від порушення природного середовища.
Навчальний посібник спрямований на формування у студентів еколого-економічного світогляду, призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», і є необхідним при вивченні курсу «Економіка природокористування».

 

 

 

 

  Збірник завдань та вправи з теорії і проектування турбінних агрегатів : навчальний посібник / Г.Ф.Романовський, С.І.Сербін, М.В.Ващиленко, М.П.Седько, В.М.Патлайчук, В.І.Харченко. – Миколаїв : НУК, 2012. – 248 с.

ISBN 978-966-321-228-9
Розглянуто завдання вправи з теорії парових і газових турбін, компресорів та камер згоряння газотурбінних агрегатів, принципи математичного моделювання і термодинамічні розрахунки газотурбінних двигунів. Наведено зразки теплового та аеродинамічного розрахунку паротурбінних установок. Розглянуто основи розрахунку та проектування суднових парових турбоагрегатів.
Призначено для студентів технічних вузів, які навчаються за напрямами підготовки 6.050604 “Енергомашинобудування”, 6.051201 “Суднобудування та океанотехніка” та “Теплоенергетика”. Навчальний посібник може бути корисним для інженерно-технічних працівників, що займаються проектуванням та створенням турбінних агрегатів.

 

 

 

 

 

 

Основи теорії пружності, будівельної механіки, міцності та вібрації суден: навчальний посібник/ А.М.Сердюченко, О.Є Лугінін, Р.Ю. Коршиков, О.М. Дудченко, Ю.С. Коршиков/ За редакцією д-ра фіз.-мат. Наук, проф. О.М. Сердюченка.- Миколаїв, Видавництво НУК, 2012. -424 с

Структура посібника надає можливість сформувати теоретичні знання та практичні навички студентів за однією з основних суднобудівних дисциплін – будівельної механіки корабля. Вперше комплексно викладено матеріал за усіма частинами будівельної механіки корабля як прикладної науки: основам теорії пружності, будівельної механіки, міцності і вібрації суден та їх елементів. Наведено питання для самоконтролю знань студентів, надано деякі приклади розрахунків на ПК. Посібник відповідає навчальній програмі за розділами, що розглядаються.

Коротко викладений теоретичний матеріал посібника буде особливо корисним для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

 

   Гайша О.О., Шенкевич В.М. Електрика та магнетизм: навчальний посібник.- Миколаїв, Видавництво НУК, 2012. - 200 с

Подано теоретичні відомості й задачі з прикладами розвʼязування для індивідуальної роботи при вивченні розділів загального курсу фізики «Електрика» та «Магнетизм».
Призначено для студентів технічних спеціальностей ВНЗ.

 

 

 

   Філіппова Н.М.

Інформація – мова-знак: семіотика та комунікація  : навчальний посібник/ Н.М.Філіппова. – Миколаїв : НУК, 2012. – 84с.

Навчальний посібник «Інформація – мова-знак: семіотика та комунікація» - це хрестоматія та система завдань для самостійної роботи студентів з дисципліни «Семіотика». Він складається з чотирьох розділів, які висвітлюють основні поняття семіотики, мову  як особливу знакову систему, семіотику літератури, прикладну семіотику.
Посібник призначений для студентів філологічних спеціальностей, зокрема для самостійної роботи студентів спеціальності 7.02030303 «Прикладна лінгвістика».

 

   Філіппова Н.М.

COMPASS for Research Students: навчальний посібник для підготовки до кандидатського іспиту з англійської мови / Н.М.Філіппова. – Миколаїв : НУК, 2012.-96 с.

Посібник складається з п’яти розділів, тезаурусу та чотирьох додатків і орієнтований на те, щоб допомогти молодим науковцям розвинути навички читання, говоріння та письма на основі типових комунікативних ситуацій.
Призначений  для магістрів, аспірантів і здобувачів технічних спеціальностей, які готуються до кандидатського іспиту з англійської мови.

 

 

   Фінанси суднобудівних підприємств :

монографія / І.А.Воробйова, Г.В.Єфімова, П.М.Карась, О.П.Кириченко, О.М.Крамаренко, В.Н.Парсяк, О.В.Пащенко, Н.В.Приходько, Г.К.Рогов, Н.Є.Терьошкіна, П.В.Трофимишин, М.В.Фатєєв, Е.Б.Хачатуров. – Миколаїв : НУК, 2012. – 234 с.
Монографія присвячена визначенню основних напрямів вирішення актуальних проблем фінансової діяльності суднобудівних підприємств – складових морського транспортного комплексу України.
Робота призначена для керівників та співробітників спеціалізованих підрозділів підприємств, фінансово-кредитних установ, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, магістрантів та студентів.

 

   Технология изготовления деталей корпуса судна

учеб.пособие  / А.С.Рашковский , В.Н.Перов, С.Н.Слижевский, Н.В.Цыкало ; под общ. ред. проф. А.С.Рашковского. – Николаев : НУК, 2012. – 144 с.

Изложена технология изготовления деталей корпуса судна, содержащая подготовку информации о деталях, их классификацию и основные операции изготовления. Приведены сведения о применяемом оборудовании. Представлены содержание лабораторных и практических работ и методические рекомендации к их выполнению.
Предназначено для студентов, обучающихся в кораблестроительных вузах по специальностям «Корабли и океанотехніки», «Технология и оборудование сварки», «Специализированные компьютерные системы».

 

   Ручні та пересувні засоби пожежогасіння

основні типи, будова та безпечне використання : навчальнийпосібник / Н.В. Кулалаєва, В.О.Михайлюк, Б.Д.Халмурадов. – Миколаїв : НУК, 2012. – 220 с.

Розглянуто вражаючі фактори побутових та промислових пожежних небезпек. Подано основні типи та будову ручних і пересувних засобів пожежогасіння, умови оснащення та їхнього безпечного використання на об’єктах господарювання. Крім того, наведено основні засади культури пожежної безпеки людства як невід’ємного атрибуту його безпечної життєдіяльності, забезпечення дієздатності людини при використанні ручних та пересувних засобів пожежогасіння.
Призначено для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів «неповна вища освіта» всіх спеціальностей.